Header Ads

Tra cứu sổ đỏ Online

Chia sẻ quy định cấp sổ hồng cho căn hộ chung cư

Khi chủ đầu tư đã được xây dựng đúng theo quy định, việc mua bán giữa khách hàng và chủ đầu tư là hợp pháp, đồng thời khách hàng đã thanh toán đầy đủ với số tiền mua nhà thì sẽ thực hiện được chứng nhận sở hữu nhà ở.


Điều kiện sổ hồng cho căn hộ chung cư

Theo điều 8 Luật ở năm 2014 quy định nhà ở, cá nhân có nhà ở hợp pháp thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho hay thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và hình thức khác theo quy định cảu pháp luật thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở.

Theo điều 9 quy định: “ Đối với nhà ở được đầu tư xây dựng theo dự án để cho thuê mua, để bán thì không cấp nhận chứng nhận chủ đầu tư mà cấp giấy chứng nhận cho người thuê nhà thuê mua, người mua nhà ở, trừ những trường hợp đầu tư có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đối với nhà ở chứ cho thuê mua, chưa được bán. Trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà để ở cho thuê thì được cấp giấy chứng nhận đối với nhà ở.”

Đối chiếu với trường hợp nếu trên, khi chủ đầu tư xây dựng đúng theo quy định và việc mua bán giữa khác hàng và chủ đầu tư là hợp pháp, đồng thời khác hàng đã thanh toán đủ số tiền để mua nhà thì hoàn toàn có quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất.
Xem thêm:

Theo điều 13 luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: “ trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua hay kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền ở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho bên mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê có văn bản đề nghị làm thủ tục cấp giấy chứng nhận.


Không có nhận xét nào